نوشته‌ها

جک صلیبدار12

جک صلیب دار

/
جک صلیبدار چیست؟ جک سقفی به عنوان پایه های فلزی موقت به دلیل…